Wettelijke informatie

PRIVACYBELEID WEBSITE: https://filtermaker.fr/

ARTIKEL 1: PREAMBULE

Dit privacybeleid is van toepassing op de website: https://filtermaker.fr/.

Het doel van dit privacybeleid is om gebruikers te informeren over de :

Hoe hun persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om een gebruiker te identificeren. Dit omvat de voor- en achternaam, leeftijd, postadres, e-mailadres, locatie van de gebruiker of zijn IP-adres;

Wat zijn de rechten van de gebruikers met betrekking tot deze gegevens?

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens?

Aan wie deze gegevens worden doorgegeven ;
Uiteindelijk, het beleid van de site over "cookies" bestanden.

Dit privacybeleid vormt een aanvulling op de wettelijke kennisgeving en de algemene gebruiksvoorwaarden die de gebruikers kunnen raadplegen op het volgende adres

https://filtermaker.fr/mentions-légales/

ARTIKEL 2: ALGEMENE BEGINSELEN INZAKE GEGEVENSVERZAMELING EN -VERWERKING

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 5 van de Europese Verordening 2016/679 respecteren het verzamelen en verwerken van gegevens van de gebruikers van de site de volgende principes:

1/8

Rechtmatigheid, billijkheid en transparantie: gegevens kunnen alleen worden verzameld en verwerkt met toestemming van de gebruiker die eigenaar is van de gegevens. Wanneer persoonsgegevens worden verzameld, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn of haar gegevens worden verzameld en voor welk doel de gegevens worden verzameld;

Beperkte doeleinden: het verzamelen en verwerken van gegevens gebeurt voor een of meer van de in deze algemene gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden;

Minimalisering van het verzamelen en verwerken van gegevens: alleen de gegevens die nodig zijn voor de goede uitvoering van de door de site nagestreefde doelstellingen worden verzameld;

Tijdsgebonden gegevensbewaring: de gegevens worden gedurende een beperkte periode bewaard, waarover de gebruiker wordt geïnformeerd. Indien deze informatie niet kan worden verstrekt, wordt de gebruiker op de hoogte gesteld van de criteria op basis waarvan de bewaartermijn wordt bepaald;

Integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde en verwerkte gegevens: de verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe de integriteit en de vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te waarborgen.

Om rechtmatig te zijn, en in overeenstemming met de vereisten van artikel 6 van de Europese Verordening 2016/679, mogen de verzameling en verwerking van persoonsgegevens alleen plaatsvinden als ze voldoen aan ten minste een van de volgende voorwaarden

De gebruiker heeft uitdrukkelijk ingestemd met de verwerking;

De verwerking is noodzakelijk voor de goede uitvoering van een overeenkomst;

De verwerking vloeit voort uit een wettelijke verplichting;

De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;

De verwerking kan noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag;

De verwerking en verzameling van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de rechtmatige en particuliere belangen die door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde worden nagestreefd.

ARTIKEL 3: BIJ HET SURFEN OP DE SITE VERZAMELDE EN VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

2/8

A. VERZAMELDE EN VERWERKTE GEGEVENS EN METHODE VAN VERZAMELING


De persoonsgegevens die op de website van Filtermaker worden verzameld, zijn

volgend:

- Voornaam
- Naam
- Bedrijf
- Post
- Telefoon

Deze gegevens worden verzameld wanneer de gebruiker een van de volgende handelingen op de site verricht:

Offerteaanvraag Contactaanvraag

De verantwoordelijke voor de verwerking bewaart alle verzamelde gegevens in zijn computersystemen op de site onder redelijke veiligheidsvoorwaarden gedurende een periode van : - bezoekanalyse cookie: 13 maanden.

De gegevens worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden Analytics

De uitgevoerde gegevensverwerking is gebaseerd op de volgende rechtsgronden: - Toestemming van de gebruiker


B. DOORGIFTE VAN GEGEVENS AAN DERDEN

De door de site verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven en worden uitsluitend door de uitgever van de site verwerkt.

C. GEGEVENSHOOSTING
De site van de filtermaker wordt gehost door : OVH, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het volgende adresna :

2 rue Kellermann 59 100 Roubaix Frankrijk

De gastheer is bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 1007.

De door de site verzamelde en verwerkte gegevens worden uitsluitend in Frankrijk ondergebracht en verwerkt.

3/8

ARTIKEL 4: VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

A. DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Romain Cochard. Hij is als volgt bereikbaar: 0662568714

De verantwoordelijke voor de verwerking is verantwoordelijk voor de vaststelling van het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

B. VERPLICHTINGEN VAN DE VOOR DE VERWERKING VERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe de verzamelde persoonsgegevens te beschermen, ze niet zonder medeweten van de gebruiker aan derden door te geven en de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld te respecteren.

De site heeft een SSL-certificaat om ervoor te zorgen dat de overdracht van informatie en gegevens via de site veilig is.

Een SSL-certificaat ("Secure Socket Layer"-certificaat) is bedoeld om de gegevens die tussen de gebruiker en de site worden uitgewisseld te beveiligen.

Bovendien verbindt de verantwoordelijke voor de verwerking zich ertoe de gebruiker in kennis te stellen van elke rectificatie of schrapping van de gegevens, tenzij dit voor de gebruiker onevenredige formaliteiten, kosten en stappen zou meebrengen.

Indien de integriteit, de vertrouwelijkheid of de veiligheid van de persoonsgegevens van de gebruiker in gevaar komt, verbindt de verantwoordelijke voor de verwerking zich ertoe de gebruiker op enigerlei wijze hiervan op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 5: RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

Overeenkomstig de regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens heeft de gebruiker de volgende rechten

Opdat de voor de verwerking verantwoordelijke aan het verzoek kan voldoen, moet de gebruiker de volgende informatie verstrekken: voor- en achternaam en e-mailadres.

De verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht de gebruiker binnen maximaal 30 (dertig) dagen te antwoorden.

4/8

A. PRESENTATIE VAN DE RECHTEN VAN DE GEBRUIKER MET BETREKKING TOT HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS

a. Recht op toegang, rectificatie en uitwissing

De gebruiker kan zijn gegevens inzien, bijwerken, wijzigen of laten verwijderen volgens de onderstaande procedure:

De gebruiker moet een e-mail sturen naar romain@filtermaker.io

b. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

De gebruiker heeft het recht om de overdraagbaarheid van zijn/haar persoonlijke gegevens, die door de site worden bewaard, naar een andere site te vragen door de volgende procedure te volgen:

Stuur een e-mail naar romain@filtermaker.io

c. Recht op beperking van en bezwaar tegen gegevensverwerking

De gebruiker heeft het recht te verzoeken om beperking van of verzet tegen de verwerking van zijn gegevens door de site, zonder dat de site dit kan weigeren, tenzij kan worden aangetoond dat er legitieme en dwingende redenen zijn die zwaarder wegen dan de belangen en de rechten en vrijheden van de gebruiker.

Om de beperking van de verwerking van zijn/haar gegevens te vragen of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar gegevens, moet de gebruiker de volgende procedure volgen:

Stuur een e-mail naar romain@filtermaker.io

d. Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op een geautomatiseerd proces gebaseerd besluit

In overeenstemming met de bepalingen van Verordening 2016/679 heeft de gebruiker het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op een geautomatiseerd proces is gebaseerd, indien het besluit rechtsgevolgen heeft die hem betreffen of hem op soortgelijke wijze aanzienlijk treffen.

e. Recht om het lot van gegevens na de dood te bepalen

5/8

De gebruiker wordt eraan herinnerd dat hij/zij kan organiseren wat er met zijn/haar verzamelde en verwerkte gegevens moet gebeuren als hij/zij overlijdt, overeenkomstig wet n°2016-1321 van 7 oktober 2016.

f. Recht om zich tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit te wenden

Indien de verantwoordelijke voor de verwerking besluit niet in te gaan op het verzoek van de gebruiker, en de gebruiker dit besluit wenst te betwisten, of indien hij van mening is dat een van bovengenoemde rechten is geschonden, kan hij zich wenden tot de CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, https://www.cnil.fr) of tot een bevoegde rechter.

B. PERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 8 van de Europese verordening 2016/679 en de Franse wet op de gegevensbescherming kunnen alleen minderjarigen van 15 jaar of ouder toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens.

Indien de gebruiker minderjarig is onder de 15 jaar, is de toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger vereist om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken.

De uitgever van de site behoudt zich het recht voor om met alle middelen te controleren of de gebruiker ouder is dan 15 jaar, of dat hij de toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger heeft voordat hij de site bezoekt.

ARTIKEL 6: GEBRUIK VAN "COOKIES"-BESTANDEN

De site kan "cookie"-technieken gebruiken.

Een "cookie" is een klein bestand (minder dan 4 kb) dat door de site op de harde schijf van de gebruiker wordt opgeslagen en dat informatie bevat over het surfgedrag van de gebruiker.

Deze bestanden maken het mogelijk statistieken en informatie over het verkeer te verwerken, de navigatie te vergemakkelijken en de dienst te verbeteren voor het comfort van de gebruiker.

Voor het gebruik van "cookie"-bestanden voor de opslag en analyse van persoonsgegevens wordt noodzakelijkerwijs de toestemming van de gebruiker gevraagd.

6/8

Deze toestemming van de gebruiker wordt geacht geldig te zijn voor een periode van maximaal 6 (zes) maanden. Aan het einde van deze periode zal de site de gebruiker opnieuw toestemming vragen om "cookies"-bestanden op zijn harde schijf op te slaan.

a. Verzet van de gebruiker tegen het gebruik van "cookies" door de site

Cookies die niet essentieel zijn voor de werking van de site worden pas op de terminal van de gebruiker geplaatst nadat hij daarvoor toestemming heeft gegeven. De gebruiker kan zijn toestemming te allen tijde intrekken, op de volgende wijze:

Klik op de knop Cookies verwijderen

Meer in het algemeen wordt de gebruiker geïnformeerd dat hij/zij zich kan verzetten tegen de registratie van deze "cookies" door zijn/haar browsersoftware te configureren.

Ter informatie kan de gebruiker op de volgende adressen de te volgen stappen vinden om zijn browsersoftware zodanig te configureren dat deze zich verzet tegen het opslaan van "cookies"-bestanden:

Chroom: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr

Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/enable-and-disable-cookies-website-preference s

Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete- manage-cookies

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Indien de gebruiker besluit de "cookies"-bestanden te deactiveren, kan hij verder surfen op de site. De eventuele slechte werking van de site als gevolg van deze manipulatie kan echter niet worden beschouwd als de schuld van de uitgever van de site.

b. Beschrijving van de door de site gebruikte "cookies"-bestanden

De redactie van de site wijst de gebruiker erop dat de volgende cookies worden gebruikt tijdens de navigatie:

7/8

Coockie: Google Analytics, Facebook, Linkedin

ARTIKEL 7: VOORWAARDEN VOOR WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid kan te allen tijde worden geraadpleegd op het volgende adres

https://filtermaker.fr/mentions-légales

De uitgever van de site behoudt zich het recht voor het te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de geldende wetgeving.

Daarom wordt de gebruiker verzocht dit privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat dit privacybeleid voor het laatst werd bijgewerkt op: 10/06/2021.

ARTIKEL 8: AANVAARDING DOOR DE GEBRUIKER VAN HET PRIVACYBELEID

Door de site te bezoeken, verklaart de gebruiker dat hij dit privacybeleid heeft gelezen en begrepen en dat hij de voorwaarden ervan aanvaardt, met name wat betreft het verzamelen en verwerken van zijn persoonlijke gegevens en het gebruik van "cookies".

Ref:

Webafdruk

nl_NLNL